Welkom ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

In de eerste plaats willen we u welkom heten op de site van onze school. Op deze site beschrijven we kort hoe we werken op "de Wegwijzer."

Om te beginnen, vinden we het belangrijk dat uw kind, maar ook het personeel, werken met hoofd, hart en handen. In onze schoolgids en schoolplan proberen we dit te beschrijven.
Een belangrijke voorwaarde om op een goede wijze het onderwijs aan uw kind te verzorgen is wederzijds vertrouwen. Zowel tussen u als ouder(s) en de school, als tussen uw kind en de leerkrachten.
Daarnaast trachten wij met goed opgeleid personeel en moderne onderwijsmethoden de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind steeds weer te verbeteren. Die visie bepaalt onze omgang met en kijk op het kind dat aan onze zorg is toevertrouwd.
De Bijbel, het Woord van God, is dus richtinggevend en bepalend voor het denken en handelen in de school.

We streven er naar, uw kind in alle opzichten te begeleiden op weg naar een volgende fase in zijn/haar leven. Dat betekent dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de leerresultaten, maar zeker ook aan de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. In zorgteams wordt speciale deskundigheid benut om te komen tot aangepaste plannen, indien kinderen, om welke reden dan ook, aandacht behoeven. Dat kan zijn omdat het kind meer mogelijkheden lijkt te hebben dan andere kinderen, of omdat juist aandacht moet worden besteed aan knelpunten in de cognitieve en/of sociaal emotionele ontwikkeling.

De basisschool is een stukje van het leven, van uw kinderen en van u. In 8 jaar vertrouwt u uw kind zo’n 7520 uur toe aan de zorg van de leerkrachten. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Scholen verschillen steeds meer in werkwijze, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit, dat maakt het kiezen steeds moeilijker.

We realiseren ons dat dit beschrijven nooit alles kan laten zien van wat wij doen en wat we kunnen en wij willen u dan ook uitnodigen om de school te komen bekijken en de sfeer zelf te proeven.
Naast het lezen van dit schrijven en het bekijken van de school zijn wij uiteraard bereid om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen om te komen tot een weloverwogen beslissing.
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de schoolgids, deze is te downloaden vanaf deze site. 


 

Geschiedenis van de school

Op 2 januari 1917 werd de school geopend als 2-klassige school,  in 1919 werd het 3e  lokaal gebouwd en daarna in 1930 uitgebreid met een 4e lokaal. In 1950 werd de ‘Boshut’ gebouwd als 1-klassige (kleuterschool). Doordat beide scholen op één terrein en onder één bestuur stonden, was dit voor het vormen van een basisschool een positief punt. In 1986 is het 4e lokaal omgebouwd tot speelwerklokaal, zodat er van de ‘Boshut’ geen gebruik meer werd gemaakt als lokaliteit. In het schooljaar 2000/2001 vond een forse verbouwing plaats waardoor een 5e en 6e lokaal in gebruik konden worden genomen. Daarnaast werd de school uitgebreid met een ruime personeelskamer, een directiekamer, een grote zolderruimte met een extra lokaal, een flink magazijn en een speciale ingang voor de groepen 1 en 2.
In 2019 is er een nieuwe school gebouwd, het oude gebouw voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De school is gesitueerd in een multifunctioneel gebouw te Schuinesloot, waar op dit moment modern en eigentijds onderwijs wordt gegeven.

Schoolgrootte
De schoolbevolking bestaat de laatste jaren uit gemiddeld 100 leerlingen. Dit betekent dat we werken met combinatiegroepen. Het is niet altijd vanzelfsprekend welke groepen we gaan combineren. Dit kan liggen aan de grootte en aan de samenstelling. We trachten de onderbouwgroepen zoveel mogelijk te splitsen. In de schoolgids staat ieder jaar vermeld hoe de groepen zijn gesplitst en welke leerkracht er voor de groep staat. Op dit moment hebben we 5 groepen.


Situering van de school
Onze school ligt in Schuinesloot (gem. Hardenberg), een rustige, landelijke buurtschap met goede woon- en speelgelegenheden. Onze basisschool is ondergebracht in een multifunctioneel gebouw, gevestigd op een ruim terrein.  Het staat iets van de weg af, zodat van verkeerslawaai weinig hinder wordt ondervonden. Het terrein is op twee manieren bereikbaar. Op de royale pleinen is maximale speelruimte, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van een sportveldje dat bij de school hoort. In het gebouw is een sportzaal waarin bewegingsonderwijs wordt gegeven. Het terrein wordt omzoomd door bomen. Een gedeelte van het ‘schoolbos’ staat open voor de leerlingen om er heerlijk te kunnen spelen. Er staat speelmateriaal langs het plein: klim- en klautertoestellen en een pingpong tafel.
Het multifunctioneel gebouw  bestaat dus uit een school (De Wegwijzer), een sportzaal en een multifunctioneel gedeelte (Ons Trefpunt), waar school, verenigingen en het dorp gebruik van maken. Het gehele gebouw en de terreinen zijn in eigendom van het schoolbestuur. 


Visie/missie van de school
C.N.B.S. “De Wegwijzer” is een Christelijke basisschool.
Wij vinden dat de school een plek moet zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn, zich veilig en geborgen voelen, zich thuis voelen, vrijheid ervaren, verantwoordelijkheid dragen, een kritische houding ontwikkelen, zelfstandigheid vergroten en op basis van onze identiteit een Christelijke levenshouding uitdragen. De sociaal-emotionele ontwikkeling moet optimaal worden ontwikkeld.
Die visie bepaalt onze omgang met en kijk op het kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. De Bijbel, het Woord van God, is dus richtinggevend en bepalend voor het denken en handelen in de school.
Vanuit deze Christelijke levensvisie sluit het pedagogisch-emotioneel klimaat aan voor wat betreft het elkaar accepteren als volwaardig mens en het kind als zelfstandig individu.
We willen daarom recht doen aan de eigen aard van het kind en willen ruimte geven aan de eigen ontwikkeling. Individualisering in gezamenlijkheid en differentiatie willen we ook in de komende jaren verder gestalte geven.
Van grote waarde achten we het leren accepteren van elkaar. Normen en waarden dienen kritisch te worden ontwikkeld. Kortom we willen een adaptieve school zijn waar ruimte en aandacht is voor ieder kind.

 
Onze voornemens met betrekking tot de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid gedurende de periode 2019-2023 zijn gebaseerd op:

 

 
De Wegwijzer kiest voor opbrengstgericht en adaptief onderwijs
Onze visie komt voort uit de ideeën / theorie van Prof. L. Stevens.
Stevens gaat ervan uit dat mensen vanaf hun eerste levensjaar streven naar: competentie, relatie en autonomie. 
Wij stimuleren dit streven van kinderen op onze school door hen uit te dagen, te ondersteunen en vertrouwen te schenken.

 
Korte beschrijving van de adaptieve uitgangspunten
Voor het geven van Adaptief Onderwijs is het noodzakelijk dat verschillen tussen leerlingen als vanzelfsprekend worden gezien. Leerkrachten worden uitgedaagd om aan verschillen tegemoet te komen. Niet door ze op te heffen of te verkleinen, maar door alle kinderen onderwijs te geven, dat wat betreft vorm, inhoud en timing het best bij hun mogelijkheden en behoeften aansluit.
Dit betekent niet dat er individueel onderwijs moet worden gegeven in onze adaptieve basisschool.
Het betekent wel dat onderwijs zodanig aangepast dient te zijn dat ieder kind in staat gesteld wordt om op zijn/haar manier te leren en zich te ontwikkelen.

 

 
Uitgangspunten van adaptief onderwijs:
Een mens is pas in staat te leren als voldaan wordt aan de psychologische basisbehoeften:

 

  

Instructiegedrag van de leerkracht
Door de autonomie van de leerlingen is het instructiegedrag van de leerkracht daar ook bij aangepast. We maken hierbij gebruik van het 12-stappenplan. Dit stappenplan is in iedere klas aanwezig. De verantwoordelijkheid voor het “ snappen” van de stof komt “ opklimmend” meer bij de leerlingen te liggen (voor de leerlingen die dat aankunnen)
 
Het instructiegedrag van de leerkracht kenmerkt zich o.a. door het  3-fasen-model  D.w.z. dat de leerkracht uitleg geeft aan de hele groep. Als een deel van de groep de opgaven, die gekoppeld zijn aan de instructie, begrijpt, dan laat de leerkracht deze leerlingen “ los” en besteedt zijn / haar aandacht aan de groep die nog instructie van de leerkracht behoeft.
Als de tweede groep meent aan te kunnen sluiten bij de grote groep, dan heeft de leerkracht de gelegenheid de kleine groep extra te instrueren.
Fase 3 aan de instructietafel, die in elke groep structureel aanwezig is en structureel voor “ zorg” wordt gebruikt.

 
 Naast het 3-fasen model hanteert de school het D.I.-model ( directe instructiemodel)
 
Waarbij de leerkracht zich bewust is dat het “begeleid inoefenen” het “beslispunt” is voor gedifferentieerde instructie. 
De autonomie van de leerlingen willen we vooral tot uitdrukking brengen door te werken met Kies/Planbord en Dag en Week Taken ( DWT)
Op dit moment wordt de gedifferentieerde instructie bij de kleuters doormiddel van préteaching en réteaching gegeven. (kleine kring en/of onderwijsassistent) 
Om de autonomie van de leerlingen te bevorderen wordt er binnen het didactisch handelen van de leerkracht aandacht besteed aan Coöperatief leren.
 

De leidraad voor dit samenwerkend leren wordt gevonden in een grove indeling:

Communicatie tussen de leerkracht en de leerling(en)
Binnen elke groep ( m.u.v. de groepen 1 en 2) hebben de leerlingen een teken ( de “dobbelsteen”)  waardoor de leerkracht kan zien of de betreffende leerling een probleem heeft en daarbij de leerkracht nodig heeft ( als deze leerkracht zijn / haar hulpronde loopt)
Ook de leerkracht geeft aan doormiddel van een kleur of de kinderen hem/haar mogen storen of dat ze even zelfstandig moeten werken zodat de leerkracht kinderen aan de instructietafel kan helpen.


Klasseninrichting t.b.v. het zelfstandig werken
 

Hoe werken we in groep 1 en 2 op cnbs “de Wegwijzer”

Visie
We hebben een mengvorm van programmagericht werken (met Dorr als leerlingvolgsysteem). Echter ook ontwikkelingsgericht, omdat in wordt gegaan op de verschillen per leerling, bijv. extra zorg bij uitval en extra uitdaging bij bovengemiddelde kinderen. Af en toe ervaringsgerichte onderdelen wanneer de leerdoelen dit toelaten.

Wat bieden we aan
Het Onderwijsvolgmodel Voor Kleuters (Dorr). In de activiteitenblokken worden de doelen/leerlijnen verdeeld. De volgende ontwikkelingslijnen worden gevolgd:

 
 • Auditieve waarneming;
 • Ruimtelijke oriëntatie;
 • Visuele waarneming;
 • Taal-denken, taal-lezen;
 • Rekenen-denken;
 • Taal-communicatie;
 • Fijne motoriek;
 • Grove motoriek;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling;
 • Werkhouding.

De blokken worden methodisch aangevuld met de activiteiten uit de mappen fonemisch bewustzijn en gecijferd bewustzijn, daarbij wordt 4 keer per jaar een thema uit “Schatkist” behandeld. In elk seizoen behandelen we hieruit 1 thema. Bij dat thema kiezen we 2 ankerpunten die we puntsgewijs gaan volgen. Gedurende het hele jaar wordt de digitale methode van "Schatkist" gebruikt.
 
We  zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingsgang
Een kwaliteitscriterium dat we van harte ondersteunen.
Voor het handelen van de leerkracht betekent dit:

 
 • rekening houden met de persoonlijkheid van elk kind
 • de activiteiten afstemmen op de ontwikkeling van het kind
 • het kind de mogelijkheid geven om in eigen tempo en begaafdheid een minimumpakket binnen de verschillende leer- en vormingsgebieden te doorlopen. We gebruiken hierbij de digitale methode "Snappet"
 • daarnaast biedt de leerkracht de kinderen een aanvullend programma aan.
 • op gezette tijden stelt de leerkracht vast welke problemen kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces. Na zorgvuldige vaststelling van de aard van de problemen en haar oorzaken bepaalt de leerkracht hoe de kinderen verder geholpen kunnen worden. Een belangrijke taak is hierbij weggelegd voor de ib-er.
 • zorgen voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8
 
Bovenstaande wijze van handelen hangt nauw samen met het verzorgen van onderwijs op maat. Onderwijs op maat betekent voor ons allereerst het leveren van zorg op maat. Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Daarvoor is in de afgelopen jaren een goede basis gelegd in de vorm van een samenhangend systeem van leerlingenzorg. Onze aandacht zal niet uitsluitend op de zwakke leerlingen moeten zijn gericht, maar ook op hoog- en meerbegaafde kinderen. We willen ook aan de pedagogische en didactische behoeften van deze
kinderen tegemoet komen. Om leerlingen die belemmeringen ondervinden of juist een voorsprong hebben in leer- en ont­wikkelingsgebieden, vroegtijdig te signaleren worden er regel­matig toetsen afgenomen. (cito en methodegebonden toetsen na elk blok). We hanteren verschillende protocollen om te bepalen op welk niveau het kind gaat werken.

Het leerlingvolgsysteem.
Het LVS is opgezet met behulp van het computerprogramma LOVS van Cito. Twee keer per jaar worden de scores vergeleken op schoolniveau en met het landelijk gemiddelde en daarbij worden trendanalyses gemaakt om “leerkracht en kind” goed te kunnen volgen.

 
Afspraken:
De uitslagen van de Cito-toetsen behorende bij het leerlingvolgsysteem, waarbij De Wegwijzer de inspanningsverplichting op zich heeft genomen om de IV en V scores niet boven het landelijk gemiddelde uit te laten komen.
Voor het beoordelen van meerbegaafde kinderen gaan we uit van de 20 % hoogst scorenden in I, voor deze groep kinderen is er de mogelijkheid om op woensdagmorgen lessen te volgen in de plusklas van ons samenwerkingsverband en/of op school werken deze leerlingen één dagdeel in de plusklas met de pittige plustorens en andere lesmethoden.

Het team krijgt nascholing om zich te verdiepen in de mogelijkheden hoe de zorg voor de risicoleerlingen en de begaafde leerlingen  het beste kan worden uitgevoerd.

 
Natuurlijk doen we nog veel meer op onze school, wanneer u nog meer wilt weten, raadpleeg dan onze schoolgids en schoolplan of kom een keer langs voor een kijkje in de klas en een gesprek met de leerkracht of directeur.

Lidy Tuin
Directeur