Medezeggenschapsraad

 
 
 
 
Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad
 
 
Door middel van deze pagina willen wij u, ouders, verzorgers en personeel, informeren over activiteiten van de MR en over zaken die besproken worden binnen de MR.
 
 
Wat doet een medezeggenschapsraad nu precies?
 
Ouders en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Dit is wettelijk geregeld in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).
Hiervoor heeft de MR een aantal rechten. Eén van de belangrijkste rechten is het instemmingsrecht. Dit houdt in dat zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel, instemmingsrecht hebben over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
 
Een ander belangrijk recht is het adviesrecht. De MR heeft dan het recht adviesvoorstellen te doen over bijvoorbeeld de begroting, het meerjarig beleidsplan en nascholingsplan voor het personeel. Het is vervolgens aan het schoolbestuur of zij dit advies overneemt.
 
klik hier voor een uitgebreid overzicht van de rechten en plichten van de MR.
 
 

MR-vergaderingen

 
De MR vergadert 6 keer in het jaar, waarvan 2 met het bestuur.
 
De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar en voor alle betrokkenen toegankelijk. Een uitzondering hierop zijn vergaderingen waarin privacy-gevoelige en persoonsgerelateerde zaken centraal staan.

De vergaderdata worden weergegeven in de activiteitenkalender van de school.
 

 

Notulen MR-vergaderingen

 
De notulen van de MR-vergaderingen worden met ingang van het schooljaar 2021-2022 op de website geplaatst. De MR behoudt zich het recht om privacy-gevoelige informatie buiten de publiek toegankelijke notulen te houden.Samenstelling MR
 
Zie notulen

 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij één van de MR-leden.