Wat doet het bestuur?
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet- en regelgeving
in scholen; dit omvat beheers- en bestuurstaken. Beheren heeft betrekking op materiële
zaken, zoals de kosten voor de exploitatie van het gebouw en voor het personeel.
Het besturen betreft het onderwijsinhoudelijk beleid, het personeelsbeleid en het
toelatingsbeleid voor leerlingen. Hoewel het schoolbestuur taken delegeert
aan de schoolleiding, is het schoolbestuur de eindverantwoordelijke voor alles wat
er in de school gebeurt, en dus ook voor de uiteindelijke resultaten van de school.
 
De Wegwijzer functioneert als één school onder één bestuur, een zogenoemde éénpitter.
Het voordeel hiervan is dat je als school meer een eigen identiteit hebt,  minder last van bureaucratie en een grotere mate van zelfstandigheid
Voordeel van het éénpitterschap voor het bestuur is maximale betrokkenheid van de bestuursleden. Wanneer er bijvoorbeeld nieuw meubilair nodig is, weten de bestuursleden dat als geen ander, omdat hun kinderen hier op school zitten. De kortere lijnen zijn grote pluspunten. Iedereen binnen het bestuur kent elkaar en dat maakt het mogelijk om snel actie te ondernemen wanneer dat nodig is.
In deze constructie zijn we afhankelijk van vrijwilligers die een specialisme  hebben. Hierbij kun je denken aan financiële administratie, maar ook aan onderhoud. Omdat we alleen  met ouders werken die voor een bepaalde tijd zitting hebben in het schoolbestuur, moeten we op tijd gaan werven op onze school, maar soms ook in het dorp. Wanneer u als ouder deel wilt nemen aan het bestuur, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.
 

Wie hebben zitting in het bestuur?

Voorzitter: Mw. H. De Zwaan
Secretaris: Dhr. M. Viskaal
Penningmeester: Dhr A. Pouls
Bouwcoordinator: Dhr M. Smit
Lid: Vacant
Lid: Mw. I. Hans (toezichthouder)
Lid: Mw. G. Been (toezichthouder)
 
Het bestuur vergadert 10 keer per jaar, waarvan 2 keer per jaar met de MR.
 
1.
De vereniging gaat uit van de door de PO-raad vastgestelde Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van januari  2010 met een functionele scheiding. Dit houdt in dat er één orgaan is waarin personen zitten met een bestuursfunctie en personen met een toezichtfunctie.
 
2.
De taken van de toezichthouder zijn volgens deze code:
 
a. Vaststelling/goedkeuring begroting
b. Vaststellen/goedkeuring jaarverslag (incl. bestuursverslag en jaarrekening)
c. Vaststelling/goedkeuring strategisch beleid
d. Aanwijzing accountant
e. Inrichting bevoegd gezag
f. Er is tenminste een goedkeuringsrecht ter zake van statutenwijziging
g. Het vervullen van het werkgeverschap ter zake van de betaalde bestuurders (bij de vereniging is dit de directeur met volmacht of mandaat die feitelijke bestuurlijke taken uitoefent). Dit werkgeverschap houdt in ieder geval in: benoeming, schorsing, ontslag en beloning
h. Klankbordfunctie
 
De toezichthouder richt zijn aandacht in ieder geval op:
a. De onderwijskwaliteit
b. Rechtmatig en integer bestuur
c. Rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen waarbij doelmatigheid van de laatste eveneens aan de orde is.
 
3.
Het dagelijks bestuur en de gemandateerde directeur zijn belast met de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid van de vereniging en de directeur is verantwoordelijk voor het onderwijs inhoudelijk proces en de dagelijkse leiding op school.
 
4.
De toezichthouder stelt een toezichtkader vast
Het bestuur wil het protestants christelijk onderwijs in Schuinesloot behouden en heeft als doel te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Het bestuur hanteert hiervoor een bestuurlijk toetsingskader. Daarin staan de 6 hoofditems waaraan de school moet werken. Tijdens de bestuursvergaderingen worden deze items systematisch besproken.
 
  1. Onderwijs en kwaliteit
  2. Personeel
  3. Financiën
  4. Huisvesting
  5. Identiteit en communicatie
  6. Maatschappelijke ontwikkelingen
 
Wat houdt het bestuur momenteel het meest bezig?
  1. huisvesting, beheer gymzaal en zalen
  2. kwaliteitsbeleid
  3. allerlei maatschappelijke taken en activiteiten die van de school verlangd worden
  4. vormgeven van de zorgplicht als gevolg van de wet op passend onderwijs

Downloads:
Het jaarverslag 2022
Notulen ALV 2022